Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

Thiết bị kiểm tra và Cơ sở

Đã xác minh Tên máy Thương hiệu & Mẫu mã Số lượng
Fatigue Tester GOTECH & GT-7017-E 1
Slip Resistance Tester GOTECH & GT-7012-M2 1
Whole Shoe Flexing Tester HENGYU & HY-762GB 1
Horizontal Type Low Temperature CHENGZHI & BL-106 1
Din Abrasion Resistance Tester HENGYU & HY-766DIN 1
Rubber Akron Abrasion Tester HENGYU & HY-763GB 1
Rebound Resilience Elasticity Tester HENGYU & HY-741 1
Tensile Tester Machine HENGYU & HY-2000 1
Anti-Yellowing Aging Tester HENGYU & HY-764A 1
Automatic Bursting Strength Tester HENGYU & HY-953 1
Gửi email cho nhà cung cấp này